Покана за Oбщо събрание

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 21, ал. (2) от Устава на сдружението Управителният съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свиква Общо събрание на сдружението, което да се проведе на 15.09.2023 г. от 11.30 ч. в гр. Варна в офиса на сдружението гр. Варна , ул. „Д-р Л. Заменхоф“ №2, ет. 2 при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации” – приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за 2022 г.; 2. Освобождаване на членовете на действащия Управителен съвет на сдружението; 3. Избор на членове на Управителния съвет и на Председател на Управителния съвет на сдружението; 4. Приемане на изменения и допълнения на Устава на сдружението; 5. Приемане на бюджет на сдружението; 6. Разни.
На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 22 от Устава на сдружението при липса на необходимия кворум събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред колкото и членове на общото събрание да се явят.
Пълен текст на поканата PDF file

Покани за национални събрания

Членовете на управителния съвет на сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ свикват национални събрания на членовете на сдружението в своята страна:
България PDF file
Грузия PDF file
Румъния PDF file
Турция PDF file
Украйна PDF file

Комуникация относно морските отпадъци

Насоки за комуникация - корица

Насоки за комуникация относно морските отпадъци за Черно море PDF file представят обобщение на опита на партньорите в комуникацията по проект LitOUTer, финансиран от СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020. Насоките представят преглед на постиженията на проекта в ангажирането на ключови регионални целеви групи с техните специфични изисквания за информираност и комуникация. Изданието акцентира върху резултатите и въздействието на комуникацията в определени тематични области, свързани с ефективното намаляване на морските отпадъци.

Информационна акция

Бургас - акция

В Бургас се проведе двудневна информационна акция с изложба на открито с раздаване на информационни материали по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ LitOUTer, финансиран от СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020, изпълняван от Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации” и партньори. В акцията се включиха граждани, ученици, младежи, активисти от заинтересованите страни по проекта от Бургас, както и популярни личности, които станаха лице на кампанията.

Мониторинг на морските отпадъци

Камчия - мониторинг

Черноморска мрежа на НПО и ТД „Родни Балкани“ проведоха съвместна акция за изследване на брега и крайбрежието на плажа при устието на река Камчия по проект LitOUTer. Младежи от варненски училища, заедно с учители, родители и активисти от неправителствения сектор се включиха в образователни дейности на открито, занимателни викторини и игри и научиха много за мониторинга на твърдите отпадъци в морето и на плажа, както и за целите на тези изследвания, провеждани както в ЕС, така и в страни от целия свят. Беше използвано мобилното приложение за мониторинг на морски отпадъци на Европейската агенция за околна среда Marine LitterWatch. Към акцията се присъедини и втора група с образователни дейности по проекта, която провеждаше „Разходка за знания“ с младежи от северното Черноморие.

Архив