Детски празник в Бяла

LitOUTer

Първокласниците от ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла, с класна ръководителка г-жа Гинка Петкова получиха прекрасни подаръци от проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на екосистемата на Черно море“ (LitOUTer) BSB785, финансиран по СОП „Черноморски басейн 2014–2020“. Чудесните морски приятели – играчки и другите информационни материали предадоха ясно послание на малките ученици – трябва да пазим морето чисто. Черноморска мрежа на НПО съдейства на МИРГ Бяла – Долни чифлик – Аврен за организиране на събитието.

Нови знания за Черно море

LitOUTer

Екоклуб към ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна, ръководен от преподавателките Антония Ангелова и Стефка Габровска, продължава традиционните си дейности по екология на Черно море. Интересни материали предостави проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на екосистемата на Черно море“(LitOUTer) BSB785, финансиран по СОП „Черноморски басейн 2014–2020“ чрез Черноморска мрежа на НПО. Те са награда за участието в онлайн дейности и радостен повод в началото на присъствените занятия.

Напредва работата по СейвГрийн

Wildlife crossing

Партньорите по проекта „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“, SaveGREEN, DTP 314, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“се готвят за срещи с местните целеви групи в пилотния район Рила – Верила – Краище в района на лот 1 на АМ Струма. Проектът работи за намаляване на фрагментацията на екологичните коридори от линейната транспортна инфраструктура. Пътищата и железопътните линии намаляват възможностите за миграция на животните и пречат на нормалния им жизнен цикъл.

Повишаване на обществената осведоменост

LitOUTer

Решаването на сложния трансграничен проблем с морските отпадъци е обект на проекта „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ предоставянето на широк достъп до екологична информация и съвместните действия на учени, университетски преподаватели и НПО от четири черноморски държави. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 – 2020 г., като водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки от Трабзон, Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта, които си сътрудничат още с НПО Маре Нострум и Националния институт за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ от Румъния и Международен център за бизнес и икономическо развитие от Грузия.

Подкрепа за гражданското общество

ECSTALE

Проектът „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“ (ECSTALE) събира неправителствени организации от седем страни за обмен на добри практики и опит в области като социално предприемачество, фондонабиране, изграждане на партньорски мрежи и застъпничество. Целевата група на проекта са представители на неправителствения сектор, които подкрепят гражданското общество чрез изграждане на капацитет, образователни програми и социални услуги. Те ще бъдат включени в трансграничния обмен на опит чрез обучения и работни срещи. Черноморска мрежа на НПО ще бъде домакин на втората транснационална среща през есента на 2021 г. във Варна.
Проектът се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни“. Продължителността му е 22 месеца от 2020 до 2022 г. Водеща организация е HIGGS, Гърция, а останалите участници са от България, Естония, Израел, Италия, Кипър и Сърбия.

Зелена инфраструктура и транспортни коридори в Европа

Черноморска мрежа на НПО в партньорство с организации от ЦИЕ и Балканите започна изпълнението на проект SaveGREEN, финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020. Проектът се обръща към критичната тема за екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. В момента екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на инициативи за икономическо развитие. Линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивните селскостопански, горски и водни управленски практики могат да прекъснат екологичните коридори, да причинят смъртни случаи от трафик и да намалят репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Чрез подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на опазването на природата, управлението на природните ресурси, транспорта и земеползването, SaveGREEN ще подобри свързаността на зелената инфраструктура в долините на Карпатите, Алпите и планините от Балканския полуостров. Това ще стане чрез планиране и прилагане на съгласувани интегрирани мерки за смекчаване до минимум на отрицателното въздействие на икономическото развитие. SaveGREEN ще насърчава междусекторното и транснационалното сътрудничество, както и изграждането на цялостно ноу-хау за разработване на конкретни решения, насочени към подобряване, възстановяване и запазване на функционалността на ключовите екологични коридори в долините на Карпатите, Алпите и българските планини.

Зони за зелени коридори

Пилотните зони по проекта са:

  1. Гората Кобернаусер, Австрия
  2. Пьотчинг, Алпийско – Карпатски коридор, Австрия
  3. Трансгранична зона Бескиди – Кисуце, Чехия – Словакия
  4. Трансгранична зона Новохрад – Ноград, Словакия – Унгария
  5. Закарпатска област, Украйна
  6. Долината на Муреш, Арад – Дева, Румъния
  7. Долината на Муреш, Търгу Муреш – Търгу Нямц, Румъния
  8. Коридор Рила – Верила – Краище, България

Официалният уебсайт на SaveGREEN е www.interreg-danube.eu/SaveGREEN

Следвайте #SaveGREEN в социалните медии!
#interreg #EcoCorridors #GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions

Покана за оферта за дизайн за подаръчни материали

Сдружение ЧМНО отправя покана за оферта за дизайн на подаръчни материали по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“, SaveGREEN, DTP 314, финансиран по Програма „Дунав 2014-2020“, Дата: 01.10.2021 г. с възможност за предоставяне на оферти до 15.10.2021 г. Задание: дизайн на изображения и надписи за промоционални артикули за пилотна зона на екокоридори в България. Уточняване: графичен дизайн за специфични промоционални артикули – подаръци, представящи връзка с природата на пилотната зона Рила – Верила –Краище по проект СейвГрийн с видове и природни дадености от района – изображение за тениска, етикет с подходящо изображение за малка серия продукти (напр. местни билки за чай, местен продукт от региона и др.) Прогнозна сума без ДДС: 1600,00 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация: bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за допечатване на материали по проект „СейвГрийн“

Дата: 01.09.2021 г. Задание: Допълнителни бройки – към Изработване на комуникационни и печатни материали. Уточнение: Допълнителни бройки от листовки и факт листи на български език за нуждите на Черноморска мрежа на НПО, проект СейвГрийн. Прогнозна сума без ДДС: 972,60 лв.

Покана за оферта за изработка на комуникационни материали

Дата: 07.08.2021 г. Задание: Изработване на комуникационни и печатни материали: Плакати, банери, листовки (диплянки) на български език и фактлисти на български и английски език за двамата партньори по СейвГрийн, подготвени от звеното по комуникации на проекта в сътрудничество с партньорите от БФБ. Прогнозна цена без ДДС: 1006,40 лв. Срок за изпълнение: до 31.10.2021 г. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация: bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за уъркшоп в Бургас

Дата: 01.07.2021 г. Проект: „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на екосистемата на Черно море“(LitOUTer) BSB785, по СОП „Черноморски басейн 2014–2020“. Задание: Организиране на международен обучителен семинар в Бургас – уъркшоп с теоретична и практическа част. Уточнение: Организиране на обучителен семинар – уъркшоп в Бургас (мястото на провеждане е указано в проектното предложение) за 50 души, с теоретична и практическа част, с наем зала и техника, кетъринг, координация, организиране на детска група за демонстрация на приложно изкуство, транспорт, настаняване, практическа част с демонстрации на поддържан плаж, защитни средства и средства за дезинфекция, материали за арт демонстрация, наем на автобус за 50 души, организиране на оценка на семинара. Прогнозна сума без ДДС: 6648,90 лв. Срок за изпълнение до 31.08.2021 г. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация: bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за организиране на национално обучение

Дата на поканата: 20.05.2021 г. Задание: Организиране на национално обучение на заинтересованите страни, Уточнения: Организиране на национално обучение на представители на заинтересовани страни от крайбрежието, наем зала и техника за 25 – 30 души, онлайн платформа за демонстрации на ИТ инструмента по МАРЛИТЕР, дезинфектант и маски, кетъринг, транспорт. За предпочитане е организирането на присъствена среща до 07.07.2021 г. Прогнозна сума без ДДС: 6824,00 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация: bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за промоционални материали

Дата: 05.05.2021 г. Проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на екосистемата на Черно море“(LitOUTer) BSB785, по СОП „Черноморски басейн 2014–2020“. Задание: Промоционални артикули и печатни материали за публичност – брандирани тениски по проекта ЛитАУТър, отпечатване на диплянки и брошури за проекта на английски и на български език. Прогнозна сума без ДДС: 5850,00 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация: bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за отпечатване на брошури

Дата: 05.05.2021 г. Задание: Отпечатване на брошури на проекта МАРЛИТЕР. Уточнение: Отпечатване на брошура на проекта МАРЛИТЕР на български език, с обработка на файла за отпечатване, 2000 бр., 8 стр. А5, пълноцветен печат. Заявка на интерес до 15.05.2021 г. Сума без ДДС: 3900,00 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация и уточнения на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за подстраница с ресурсни материали

Покана за оферта на Сдружение ЧМНО по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“, SaveGREEN, DTP 314, финансиран по Програма „Дунав 2014–2020“, за дизайн на подстраница за ресурсни материали за екологични коридори и зелена инфраструктура. Дата: 01.03.2021 г. с възможност за предоставяне на оферти до 15.03.2021 г. Задание: графичен дизайн с осигуряване на подходящ снимков материал за екологични коридори за наземна екологична свързаност и опазвани видове – ресурсна подстраница на сайта на партньора за работа с местни заинтересовани страни. Прогнозна сума без ДДС: 1590,25 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя. За повече информация на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта

Покана за оферта на Сдружение ЧМНО по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“, SaveGREEN, DTP 314, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“, за подбор и превод на материали за методология за мониторинг на зелената инфраструктура и влияние на човешките дейности върху функционалността на зелената инфраструктура. Дата на публикуване: 01.03.2021 г. с възможност за предоставяне на оферти до 15.03.2021 г. Задание: подбор и превод на български и английски език на материали за методологии за мониторинг на екологични коридори, представящи опита на Финландия, резултати от провеждания мониторинг на екокоридори, пресичащи линейна транспортна инфраструктура, функционалност на коридорите – ресурсни материали за превод от фински език, казуси, с цел опазване на видовете и избягване на транспортни произшествия – ресурсни материали за работа с целеви групи и материали за статии за основния сайт на проекта и подбора на казуси и добри практики за общ продукт по проекта. Пронозна сума без ДДС: 1259,60 лв. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя. За повече информация на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за разработка за намаляване на фрагментацията на зелената инфраструктура

Дата на обявата: 01.03.2021 г. Сдружение ЧМНО по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“, SaveGREEN, DTP 314, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014–2020“, отправя покана за разработка чрез подбор и превод на материали за намаляване на фрагментацията по важни екологични коридори, пресичащи линейна транспортна инфраструктура, с цел опазване на видовете и избягване на транспортни произшествия – ресурсни материали от европейския опит за работа с целеви групи в пилотната зона в района на АМ Струма. Обща сума с включен ДДС: 4850,00 лв. Срок за представяне на оферти до 15.03.2021 г. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя. За повече информация и уточнения на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за изготвяне на презентации за пълен цикъл на адаптивни морски политики

Днес 01.03.2021 г. сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“, отправя покана за две презентации за срещи по проекта „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ (MARLITER), BSB 138, СОП „Черноморски басейн 2014–2020 г.“, съответно на английски и български език, с представяне на пълния цикъл от стъпки за прилагане на адаптивни политики за морските отпадъци. Презентациите на инструментите се предвиждат за регионален и национален семинар – регионална среща за използване на ИТ инструмента и национална среща на заинтересованите страни на същата тема. Поради несигурност, дали срещите ще се проведат присъствено или дистанционно при пандемичните ограничения и постоянните промени в датите, презентациите трябва да бъдат представени и на запис. Срок за изпълнение на поръчката 20.05.2021 г. Прогнозна цена без ДДС: 5867,40 лв. Срок за заявен интерес до 20.03.2021 г. на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Покана за оферта за организиране на среща

Дата: 15.01.2021 г. Проект МАРЛИТЕР. Задание: Организиране и обезпечаване на хибриден семинар с акция на терен. Уточнение: Осигуряване на техническа платформа за дистанционната връзка, координация, покани, техническо обезпечаване на онлайн мероприятието „Обучение на обучители“ (Training of trainers), транспорт, ръкавици, чували и маски за акцията на терен за броене на отпадъци, ваучери за храна за участниците. Прогнозна сума без ДДС: 7823,00 лв. Заявяване на интерес до 31.01.2021 г. Срок за изпълнение до 30.04.2021 г. Заданието може да бъде обект на доуточняване и обсъждане между възложителя и изпълнителя и се приема от партньорите. За повече информация и уточнения на bsnn@bsnn.org или на тел. 052615856.

Архив