Зелени послания

Green camp

Зелените градски лагери, организирани всяко лято от Туристическо дружество „Родни Балкани“ за ученици от Варна, вече включват и запознаване с традиционното послание за опазване на брега и крайбрежието, подготвено със съдействието на Черноморска мрежа на НПО. Важните знания за поведението на човека сред природата и отговорността за нея са предадени под формата на няколко прости и ясни обещания, които поема всеки участник, за да помогне с личното си поведение и обществена ангажираност да допринесе за опазването и възстановяването на Черно море. Пропагандирани от организацията от години, тези ясни за младите хора ангажименти олицетворяват нуждата от промяна, за да станат нашата природа и нашето море по-чисти и по-красиви. Ето и посланието ни към всички, които обичат Черно море и разбират, че грижата за неговото екологично здраве е грижа за нашето здраве и бъдеще. Това е нашият дом, нашият бряг, нашето море!

Тематичен семинар

Europan Maritime Day workshop

На 31 май 2018 г. Черноморска мрежа на НПО и партньори проведоха в Бургаски свободен университет тематичен семинар „Решения за проблема с морските отпадъци — от политики към действия“ в рамките на Европейския морски ден — Бургас 2018 г. Тази интересна регионална проява беше част от последователните усилия на организацията да популяризира добрите практики и успешните решения на проблема с твърдите отпадъци в морската среда. Проектът, който тя осъществява в момента, се нарича МЕЛТЕМИ или „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“, реализиран от осем партньорски институции от Албания, България, Гърция и Кипър. МЕЛТЕМИ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани — Средиземно море 2014—2020“ и се занимава със сериозния трансграничен екологичен проблем, обект на загриженост по целия свят. МЕЛТЕМИ има за цел да предложи подобрения в планирането на мерки и да ангажира обществото за намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в морската среда. Посланието на участниците в семинара беше ясно — време е за промяна, нашето Черно море се нуждае от помощ сега!

Синьо кафе

Blue Cafe

Черноморска мрежа на НПО в сътрудничество с Института по океанология работи за развитието на екологичното образование и морската грамотност на младежите и широката общественост в града в рамките на проекта МЕЛТЕМИ, „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“. На 26 май 2018 г. в Социална чайна беше проведена сбирка Синьо кафе за представяне на работата и обогатяването на знанията по въпросите на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието.

Обучение в мониторинг на плажната ивица

Beach Monitoring

Институтът по океанология — БАН и Черноморска мрежа на НПО работят с ученици от средния курс на две варненски училища по въпросите за мониторинга на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието. Младежите участваха в демонстрации на мониторинг на плажа на 14 април 2018 г. недалеч от устието на река Камчия. Демонстрирано беше използването на дрон и водолазни техники.

Колко често престъпваме екологичните граници

Black Sea Action Day

Две десетилетия след началото на организираните усилия за възстановяване и опазване на Черно море, 31 октомври отново е повод за равносметка и поглед към бъдещето на този уникален воден басейн, на обществото и региона. Международният ден на Черно море традиционно насочва вниманието на всички заинтересувани страни към проблемите на морето и политиката за неговото опазване и възстановяване. Продължават усилията за попълване на информацията за морската околна среда, а регионалната политика бележи развитие с приложението на Рамковата директива за морска стратегия на ЕС, в изпълнение на която в края на миналата година беше приета Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на Република България за периода 2016—2021 г. Тя предвижда програма от мерки за постигане на добро екологично състояние по редица показатели за състоянието на морската среда, свързани с проблемите на басейново ниво. Празникът е повод да припомним за пореден път, че използването на моретата и океаните на планетата има определени екологични граници, които не трябва да бъдат престъпвани, за да бъде запазен потенциалът им за сегашните и бъдещите поколения.

Амбициозните политики за „син“ растеж трябва по необходимост да бъдат съобразени с целите на екологичната политика поддържаща чистотата, екологичното здраве и продуктивността на морета и океани. За нейния успех е нужно ново мислене и нов подход към морското богатство на планетата, което поддържа климата и живота на нея, но използването му трябва да бъде подложено на преоценка и ангажимент към неговото бъдеще.

Архив